Definisi Kajian Tindakan Menurut Tokoh

kajian

Definisi Kajian Tindakan Menurut Tokoh : Kajian tindakan merupakan satu konsep yang penting dalam bidang pendidikan dan sains sosial. Ia melibatkan proses sistematik untuk mengkaji, merancang, melaksanakan, dan menilai tindakan yang diambil bagi meningkatkan amalan dalam sesuatu konteks. Definisi-definisi tentang kajian tindakan yang telah dibangunkan oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang ini memberikan pandangan yang berbeza tetapi saling melengkapi, memperkaya pemahaman kita tentang konsep ini.

A. Definisi Kajian Tindakan

Kajian tindakan merangkumi beberapa pendekatan yang berbeza tetapi kesemuanya bertujuan untuk membawa perubahan yang positif dalam amalan atau keadaan yang dikaji. Antara definisi yang penting ialah yang dinyatakan oleh Kurt Lewin, seorang ahli psikologi terkemuka pada tahun 1947. Menurutnya, kajian tindakan adalah proses spiral 3-langkah yang melibatkan perancangan berbentuk penerokaan, pengambilan tindakan, dan pengumpulan fakta daripada dapatan kajian.


B. Perspektif Corey

Carl R. Rogers, seorang psikoterapis terkenal, memperkukuhkan konsep ini dengan pandangan bahawa kajian tindakan merupakan proses saintifik yang membawa kepada pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan tindakan yang perlu diambil. Rogers menekankan pentingnya pembetulan dan penilaian ke atas tindakan yang diambil bagi memastikan keberkesanan dalam menangani permasalahan.

C. Pandangan Mills

John Dewey, seorang ahli pendidikan ternama, menyumbang kepada pemahaman kita tentang kajian tindakan dengan menyatakan bahawa ia merupakan proses sistematik untuk mengumpul maklumat dan menambahbaik cara pengoperasian dalam bidang pendidikan. Pendekatan ini memberi penekanan kepada pengajaran guru dan pembelajaran murid sebagai aspek penting dalam kajian tindakan.


D. Konsep Sagor

Robert Sagor, seorang pendidik terkemuka, menggariskan bahawa kajian tindakan adalah satu proses inkuiri berdisiplin yang dilaksanakan oleh atau untuk individu yang mengambil tindakan tersebut. Pandangannya menekankan perlunya keberanian untuk menjalankan kajian tindakan dengan sistematik dan berfokus kepada perubahan yang diinginkan.

E. Pendapat Stringer

Thomas Stringer, seorang pakar dalam bidang pendidikan, memperjelaskan bahawa kajian tindakan adalah proses inkuiri sistematik yang membawa kepada penambahbaikan amalan melalui refleksi kendiri dan tindakan yang terancang. Pandangannya menggariskan peranan penting refleksi dalam menilai kesan tindakan yang diambil.


Penutup


Dalam kesimpulannya, kajian tindakan merupakan suatu proses ikuiri yang bersistem yang bertujuan untuk meningkatkan amalan dalam sesuatu konteks. Definisi-definisi yang diberikan oleh pelbagai tokoh memberikan pandangan yang kaya dan menyeluruh tentang konsep ini, menggariskan pentingnya pengamalan sistematik dan refleksi dalam usaha untuk mencapai perubahan yang positif. Oleh itu, kajian tindakan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan penambahbaikan amalan dalam pelbagai bidang.Related posts