Fungsi Sumber Manusia dalam Konteks Organisasi Perniagaan

Business

Fungsi Sumber Manusia: Sumber manusia, atau lebih dikenali sebagai HR (Human Resources), merupakan sepenting dalam setiap organisasi. Terdapat pelbagai fungsian yang dilakukan oleh sumber manusia, dan tulisan ini akan menerangkan peranan serta kepentingan fungsian sumber manusia dalam konteks organisasi. Fungsian sumber manusia melibatkan aktiviti perancangan, temu duga, penilaian prestasi, dan penjagaan kebajikan pekerja. Ia juga memainkan peranan yang penting dalam perhubungan indistri antara majikan dan pekerja.

A: Peranan Fungsian Sumber Manusia

Fungsian sumber manusia adalah unsur teras yang membantu organisasi mencapai matlamatnya dengan menguruskan sumber daya manusia dengan cekap dan berkesan. Ini melibatkan beberapa peranan utama:


A1. Perancangan Sumber Manusia

Perancangan sumber manusia adalah langkah penting dalam memastikan organisasi mempunyai pekerja yang berkualiti. Ia melibatkan proses pemilihan pekerja atau staf yang sesuai dengan keperluan organisasi. Sumber manusia juga membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja, yang memberikan jalan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

A2. Latihan dan Pengalaman

Latihan dan pengalaman adalah aspek penting dalam perkembangan pekerja. Fungsian sumber manusia memastikan pelaksanaan program induksi dan latihan kemahiran yang sesuai untuk pekerja baharu dan sedia ada. Ini membantu meningkatkan keupayaan pekerja dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka, memberi manfaat kepada organisasi.


A3. Perkhidmatan Pekerja dan Kebajikan

Fungsian sumber manusia juga bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan kepada pekerja semasa mereka bertugas dalam organisasi. Ini termasuk memberikan khidmat kaunseling serta menjaga kebajikan pekerja. Keperluan pekerja untuk persekitaran kerja yang sihat dan kondusif adalah keutamaan fungsian ini.

A4. Perhubungan Indistri

Fungsian sumber manusia berperanan sebagai perantara antara majikan dan pekerja, serta dalam hal ini, kesatuan sekerja. Mereka berperanan dalam mendengar dan menyuarakan ketidakpuasan pekerja terhadap kemudahan yang disediakan oleh majikan. Ini membantu dalam memastikan persefahaman antara semua pihak dan mewujudkan suasana kerja yang harmoni.


B: Fungsian Sumber Manusia dalam Membentuk Organisasi

Fungsian sumber manusia adalah tulang belakang dalam membentuk budaya dan kekuatan organisasi. Mereka memainkan peranan yang tidak boleh diabaikan dalam membantu organisasi mencapai matlamatnya.

C: Cabaran Dalam Fungsian Sumber Manusia

Walaupun fungsian sumber manusia mempunyai peranan yang penting, mereka juga menghadapi cabaran tertentu seperti perubahan dalam teknologi, isu kepelbagaian, dan perubahan dalam keperluan pekerja.

Penutup


Fungsian sumber manusia bukan sekadar aktiviti rutin dalam organisasi. Mereka adalah pemain utama yang membantu organisasi mencapai kejayaan dengan menguruskan sumber daya manusia. Peranan mereka dalam perancangan, latihan, perkhidmatan pekerja, dan perhubungan indistri adalah kunci dalam membentuk organisasi yang berjaya. Oleh itu, memahami dan memberi penekanan kepada fungsian sumber manusia adalah penting untuk memastikan organisasi berfungsi dengan cekap dan berkesan.

Related posts