Konsep Kajian Tindakan dalam Pendidikan

kajian

Konsep Kajian Tindakan dalam Pendidikan : Kajian tindakan telah menjadi satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam dunia pendidikan. Ia tidak sekadar merupakan satu kaedah penyelidikan, tetapi juga merupakan satu proses yang menggalakkan pembaharuan dan penambahbaikan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks Malaysia, konsep ini semakin ditekankan sebagai satu cara untuk menghadapi cabaran dalam bidang pendidikan yang semakin kompleks.

A. Pengertian Kajian Tindakan

Kajian tindakan merupakan suatu kaedah penyelidikan yang menekankan kepada refleksi dan tindakan berterusan untuk penambahbaikan. Ia melibatkan proses sistematik dalam mengenal pasti masalah, merancang intervensi, melaksanakan tindakan, dan menilai kesan langkah-langkah yang diambil. Secara khusus, dalam bidang pendidikan, kajian tindakan berfokus kepada pengurusan dan kepimpinan, serta amalan pengajaran dan pembelajaran.


B. Matlamat Kajian Tindakan

Matlamat utama kajian tindakan adalah untuk memberikan penguasaan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk murid, guru, dan pihak pentadbir. Ia bertujuan untuk meningkatkan amalan pendidikan melalui refleksi dan tindakan yang berterusan. Melalui proses ini, pengamal pendidikan dapat memahami dengan lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran.

C. Ciri-ciri Kajian Tindakan

Kajian tindakan mempunyai beberapa ciri yang membezakannya daripada kaedah penyelidikan lain. Antara ciri-ciri utama termasuklah pendekatan inkuiri yang informal, kualitatif, dan subjektif. Ia juga bersifat formatif, di mana penekanan diberikan kepada proses pembelajaran berterusan dan penambahbaikan yang berterusan. Selain itu, kajian tindakan juga menekankan kepada refleksi dan pengalaman dalam menilai kesan intervensi yang dilaksanakan.


D. Perkembangan Kajian Tindakan dalam Pendidikan

Pada awalnya, kajian tindakan memberi tumpuan kepada isu pengajaran dan pembelajaran. Namun, dengan perkembangan semasa dalam bidang pendidikan, kajian tindakan juga diperluaskan untuk merangkumi isu-isu pengurusan dan kepimpinan dalam organisasi pendidikan. Ini disebabkan oleh kebolehcapaian kajian tindakan yang mudah dilaksanakan, responden yang tidak ramai, serta fleksibiliti dalam merekabentuk intervensi.

Penutup


Secara keseluruhannya, konsep kajian tindakan merupakan satu pendekatan yang relevan dan penting dalam bidang pendidikan. Ia menawarkan satu kerangka kerja yang sistematik untuk pembaharuan dan penambahbaikan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Dengan penerapan yang sewajarnya, kajian tindakan dapat menjadi alat yang berkesan dalam menjawab cabaran-cabaran semasa dalam bidang pendidikan di Malaysia.
Related posts