Konsep Penyelidikan Gunaan dalam Pendidikan

kajian

Konsep Penyelidikan Gunaan : Penyelidikan gunaan ialah penyelidikan yang dilakukan dengan mengaplikasikan dapatan yang didapati dari penyelidikan asas bagi menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sekarang. Ini bermaksud penyelidikan gunaan bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang sedang dihadapi. Dalam pengurusan pendidikan, penyelidikan gunaan dilakukan untuk menilai peluang-peluang penyelesaian masalah yang timbul serta memperbaiki sesuatu keadaan serta mempertingkatkan amalan pengurusan institusi pendidikan serta amalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermaksud penyelidikan gunaan dilakukan secara langsung ke atas masalah sebenar dan dilakukan di dalam situasi di mana masalah ditemui.

A. Keperluan Penyelidikan Gunaan dalam Pendidikan

Pendidikan adalah aspek penting dalam pembangunan sesebuah negara. Namun, seringkali terdapat pelbagai cabaran dan masalah yang perlu diselesaikan di dalam sistem pendidikan. Inilah sebabnya mengapa penyelidikan gunaan dalam bidang pendidikan menjadi semakin penting. Penyelidikan ini membantu para pengurus pendidikan untuk mengenali masalah yang sebenar di lapangan dan mencari penyelesaian yang praktikal.


B. Contoh Aplikasi Penyelidikan Gunaan

Contohnya, dalam suatu sekolah yang menghadapi masalah tingginya kadar ketidakhadiran pelajar, penyelidik boleh melaksanakan penyelidikan gunaan untuk mengenal pasti punca utama ketidakhadiran tersebut. Setelah punca dikenal pasti, langkah-langkah praktikal boleh diambil untuk mengatasinya seperti melaksanakan program kesedaran kepada pelajar dan ibu bapa, atau memperkenalkan sistem penghargaan bagi pelajar yang hadir secara konsisten.

C. Peranan Institusi Penyelidikan dan Pengajian dalam Penyelidikan Gunaan

Institusi penyelidikan dan pengajian memainkan peranan penting dalam penyelidikan gunaan. Mereka tidak hanya menjadi tempat di mana penyelidikan dilakukan tetapi juga menjadi sumber untuk menyediakan keperluan pakar dan tenaga penyelidik dalam menangani masalah praktikal dalam pendidikan. Kolaborasi antara institusi akademik dan industri pendidikan sangat penting untuk memastikan penyelidikan yang dijalankan memberikan impak yang signifikan kepada masyarakat.


D. Cabaran dalam Penyelidikan Gunaan

Walau bagaimanapun, terdapat cabaran tertentu dalam melaksanakan penyelidikan gunaan. Antara cabarannya ialah memastikan penyelidikan yang dijalankan benar-benar relevan dengan keperluan dan masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Selain itu, penyelidik juga perlu menghadapi cabaran dalam mendapatkan sumber kewangan dan sokongan untuk menjalankan penyelidikan tersebut.

Penutup


Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip penyelidikan gunaan dalam bidang pendidikan, kita dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam penyelesaian masalah serta peningkatan amalan pengurusan dan pengajaran dalam institusi pendidikan. Oleh itu, penyelidikan gunaan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan keperluan masyarakat serta industri pada masa kini dan masa hadapan.
Related posts