Koperasi: Suatu Model Perniagaan Berkonsep Milik Bersama

Business

Koperasi: Koperasi merupakan entiti ekonomi yang ditubuhkan secara sukarela oleh sekumpulan individu untuk melindungi dan memenuhi kepentingan bersama. Konsep “Milik Bersama” menjadi pilar utama, di mana anggota berperan secara aktif dalam pengurusan dan pengambilan keputusan. Artikel ini akan menguraikan beberapa aspek penting mengenai koperasi, mencakup ciri-ciri, dua aspek keanggotaan, serta kelebihan dan kekurangannya.

A. Ciri-ciri Koperasi

Koperasi memaparkan beberapa ciri unik yang membedakannya dari entiti ekonomi lain. Secara khusus, koperasi:


1. Melaksanakan Kegiatan Ekonomi untuk Memenuhi Kepentingan Anggota

Kegiatan ekonomi koperasi dijalankan dengan tujuan utama memenuhi keperluan dan kepentingan anggota. Ini termasuklah pengelolaan sumber daya dan perniagaan yang dapat memberikan manfaat maksimum kepada anggota.


2. Tidak Berunsurkan Politik

Koperasi bersifat apolitik, yang bermaksud ia tidak terlibat dalam aktiviti atau tujuan politik. Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan anggota.


3. Diuruskan Berdasarkan Akta, Peraturan, dan Undang-Undang Kecil Koperasi

Pengurusan koperasi tertakluk kepada akta dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan selaras bagi operasi koperasi.

4. Modal Disumbang Oleh Anggota

Modal koperasi dibiayai melalui sumbangan anggota. Setiap anggota diwajibkan untuk membeli modal syer, yang merupakan bentuk penyertaan modal.

5. Anggota Berperanan dalam Pengambilan Keputusan Perniagaan

Hak anggota dalam membuat keputusan perniagaan sangat diutamakan. Mereka berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan koperasi.

6. Liabiliti Terhad

Satu daripada ciri paling menarik koperasi adalah liabiliti yang terhad. Ini bermakna anggota hanya bertanggungjawab terhadap jumlah modal yang mereka sumbang dan tidak terjejas secara peribadi oleh kegagalan koperasi.

B. Dua Aspek Keanggotaan Koperasi

1. Jumlah Anggota

Keanggotaan koperasi memerlukan sekurang-kurangnya 50 orang individu. Setiap anggota perlu membeli modal syer sebagai penyertaan sah.

2. Hak Anggota

Hak-hak anggota dalam koperasi adalah kunci bagi kesaksamaan dan keberkesanan operasi. Ini termasuk hak untuk mengundi dalam mesyuarat agung tahunan, terlibat dalam proses pembuatan keputusan, mengambil semula modal syer apabila keluar dari koperasi, dan menerima dividen yang dibagikan.

C. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi

Kelebihan Koperasi

1. Liabiliti Terhad: Anggota koperasi hanya bertanggungjawab terhadap jumlah modal yang mereka sumbang. Ini bermakna mereka tidak terjejas secara peribadi oleh kegagalan koperasi.

2. Pentadbiran Demokrasi – Hak Mengundi: Setiap anggota memiliki hak untuk mengundi dalam proses pembuatan keputusan koperasi. Hal ini memastikan kesaksamaan dalam pengurusan.

3. Dikecualikan dari Cukai: Koperasi sering kali diberikan pengecualian cukai, memberikan kelebihan fiskal yang signifikan.

4. Rebat dan Insentif Kepada Pelanggan: Koperasi dapat memberikan insentif kepada pelanggan seperti rebat atau diskaun khusus, memotivasi pertumbuhan perniagaan.

Kekurangan Koperasi

1. Kadar Pulangan Rendah: Koperasi mungkin menghadapi kesukaran untuk memberikan pulangan yang tinggi kepada anggotanya berbanding dengan entiti ekonomi lain yang lebih komersial.

2. Pengurusan dan Pemilik Terpisah – Kurang Dorongan untuk Majukan Perniagaan: Koperasi mungkin mengalami kelemahan dalam hal inisiatif dan inovasi perniagaan kerana pemilik dan pengurusan tidak selalunya bersama-sama.

3. Pemilikan Syer Terhad – Tidak Boleh Melebihi 20%: Anggota terhad dalam kepemilikan syer, yang mungkin membataskan kemampuan untuk memperoleh modal tambahan atau berkembang dengan cepat.

4. Syer Tidak Boleh Dipindah Milik: Saham dalam koperasi tidak boleh dipindah milik dengan mudah, mengurangkan fleksibiliti dalam pemilikan atau pelaburan.

Penutup


Koperasi merupakan model perniagaan yang berteraskan kebersamaan dan kepentingan bersama. Dengan ciri-ciri uniknya, koperasi memainkan peranan penting dalam memenuhi keperluan ekonomi dan sosial anggotanya. Walaupun mempunyai kelebihan yang ketara seperti liabiliti terhad dan pentadbiran demokrasi, koperasi juga mempunyai kekurangan tersendiri. Namun, ia terus menjadi alternatif yang penting dalam landskap ekonomi global.Related posts