Lembaran Data Keselamatan Kimia (Safety Data Sheet Chemical)

Lembaran Data Keselamatan Kimia (Safety Data Sheet Chemical)

A. Pengenalan

Lembaran Data Keselamatan (SDS), juga dikenali sebagai Lembaran Data Keselamatan Bahan (MSDS), adalah dokumen yang memberikan maklumat tentang sifat-sifat fizikal, kesihatan, dan keselamatan suatu bahan kimia.

B. Tujuan

Tujuan utama SDS adalah untuk memastikan bahawa semua pekerja yang berurusan dengan bahan kimia memahami risiko dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil.


C. Struktur

SDS biasanya terdiri daripada 16 bahagian:

 1. Pengenalan produk dan syarikat
 2. Identifikasi bahaya
 3. Komposisi/maklumat tentang bahan
 4. Langkah-langkah pertolongan cemas
 5. Langkah-langkah pemadaman kebakaran
 6. Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja
 7. Pengendalian dan penyimpanan
 8. Kawalan pendedahan/perlindungan diri
 9. Sifat fizikal dan kimia
 10. Kestabilan dan reaktiviti
 11. Maklumat toksikologi
 12. Maklumat ekologi
 13. Kaedah pembuangan
 14. Maklumat pengangkutan
 15. Maklumat peraturan
 16. Maklumat lain

D. Kepentingan

SDS adalah alat penting dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kerana ia memberikan maklumat yang diperlukan untuk memastikan pekerja dapat bekerja dengan selamat dengan bahan kimia dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi keadaan darurat.


E. Kesimpulan


Secara keseluruhan, Lembaran Data Keselamatan adalah dokumen penting yang membantu memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja dalam persekitaran kerja yang melibatkan bahan kimia. Ia memberikan maklumat yang diperlukan untuk memahami risiko dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa bekerja dengan bahan kimia tersebut.Related posts