Model-model Kajian Tindakan dalam Pendidikan

kajian

Model-model Kajian Tindakan dalam Pendidikan : Dalam bidang pendidikan, kajian tindakan memainkan peranan penting sebagai suatu kaedah penyelidikan yang melibatkan interaksi langsung antara penyelidik dan konteks pendidikan yang ingin diselidik. Ia tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu pendidikan yang dihadapi, tetapi juga memberikan ruang untuk pengujian dan penambahbaikan berterusan dalam amalan pendidikan. Dalam artikel ini, kita akan meneroka beberapa model kajian tindakan yang telah digunakan dalam konteks pendidikan.

Model-model Kajian Tindakan

Model Lewin (1946)

Model kajian tindakan oleh Lewin (1946) memaparkan suatu kitaran langkah-langkah yang membentuk spiral tindakan. Terdapat empat langkah utama dalam kitaran ini iaitu merancang, memerhati, bertindak, dan merefleksi. Setiap langkah ini memainkan peranan penting dalam mencapai pemahaman yang mendalam dan pelaksanaan tindakan yang berkesan. Model ini menekankan pentingnya proses berterusan yang membawa kepada perubahan dan penambahbaikan.


Model Kemmis & McTaggart (1988)

Model ini menekankan kepentingan refleksi awal dalam membentuk pemahaman yang komprehensif terhadap situasi yang ingin diselidik. Walaupun model ini mengekalkan beberapa langkah yang sama seperti model Lewin, namun penekanannya lebih kepada penyelidikan awal yang mendalam sebelum merancang dan bertindak. Ini membantu penyelidik untuk memahami dengan lebih baik konteks dan isu-isu yang dihadapi sebelum membuat keputusan tindakan.

Model Somekh (1989)

Model kajian tindakan oleh Somekh melibatkan lapan fasa yang memerlukan penyelidik untuk melalui proses sistematik dari mengenal pasti masalah hingga kepada menilai dan mengenal pasti fokus penyelidikan yang baru. Walaupun proses ini mungkin kelihatan rumit, namun ia memberikan kerangka yang jelas untuk penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh.


Model CRASP Zuber-Skerritt (1991)

Model ini menekankan pentingnya kolaborasi, refleksi, dan pertanggungjawaban dalam proses kajian tindakan. Dengan menekankan aspek-aspek ini, model ini memberikan ruang kepada penyelidik untuk melibatkan pelbagai pihak dan memastikan kesan positif yang berterusan dalam amalan pendidikan.

Model McKernan (1991)

Model ini menekankan perlunya dua lingkaran penyelidikan untuk diklasifikasikan sebagai kajian tindakan. Ia memberikan penekanan kepada proses pembentukan perancangan dan penilaian semula untuk penambahbaikan berterusan.


Model Altrichter et al. (1993)

Model ini memberikan penekanan kepada kepelbagaian dalam setiap projek kajian tindakan dan menekankan bahawa setiap projek mempunyai ciri-ciri yang unik. Ini menggalakkan fleksibiliti dalam pendekatan penyelidikan.

Model McBride & Schostak (1994)

Model ini menekankan pada proses berterusan yang bermula dari pengenalan masalah sehingga kepada pembentukan strategi tindakan dan penilaian kesan tindakan tersebut. Ia memberikan kerangka yang jelas untuk proses kajian tindakan.

Model Johnson (2002)

Model ini menitikberatkan pada tinjauan literatur sebagai aspek penting dalam penyelidikan. Ia memberikan fleksibiliti kepada penyelidik untuk membincangkan persoalan penyelidikan dalam konteks teoritikal.

Penutup


Dalam kesimpulannya, model-model kajian tindakan yang diperincikan di atas menyediakan kerangka yang berbeza untuk melaksanakan penyelidikan dalam konteks pendidikan. Setiap model mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, tetapi kesemuanya memberikan sumbangan yang berharga dalam usaha untuk meningkatkan amalan pendidikan secara berterusan. Dengan memahami dan mengaplikasikan model-model ini, kita dapat membawa perubahan yang positif dalam bidang pendidikan.Related posts