Penyata Kewangan Menggunakan Nisbah Asas

Perniagaan

Penyata Kewangan Menggunakan Nisbah Asas: Penyata kewangan adalah dokumen penting yang merakamkan kesihatan kewangan sebuah syarikat. Di dalam penyata kewangan, terdapat pelbagai nisbah yang digunakan untuk menganalisis prestasi kewangan syarikat. Artikel ini akan membincangkan tiga aspek utama nisbah asas yang melibatkan analisis untung, kecairan, dan kecekapan. Analisis nisbah ini membantu pihak pengurusan, pelabur, dan pihak berkepentingan untuk membuat keputusan yang lebih tepat berkaitan dengan kewangan syarikat.

A. Analisis Nisbah Untung

(i) Peratusan Margin Untung Kasar


Peratusan Margin Untung Kasar merupakan nisbah penting dalam menilai prestasi kewangan syarikat. Ia mengukur keuntungan setiap ringgit jualan bersih. Semakin tinggi peratusan ini, semakin baik kedudukan syarikat. Formula untuk mengira peratusan Margin Untung Kasar adalah:

Untung Kasar / Jualan Bersih X 100 %


(ii) Peratusan Margin Untung Bersih

Nisbah ini memeriksa keberkesanan perniagaan dalam mengawal harga jualan dan kos untuk memaksimumkan keuntungan. Peratusan yang lebih tinggi menunjukkan harga jualan yang dikenakan adalah lebih baik daripada syarikat lain. Formula untuk mengira peratusan Margin Untung Bersih adalah:


Untung Bersih / Kos Jaualan X 100 %

(iii) Peratusan Untung Tokokan

Peratusan Untung Tokokan membantu mengukur pulangan atas setiap ringgit modal yang dilabur. Nilai yang tinggi menunjukkan pelaburan yang baik. Formula untuk mengira peratusan ini adalah:

Untung Bersih / Modal Awal X 100 %

B. Analisis Nisbah Kecairan

(i) Nisbah Semasa

Nisbah Semasa mengukur kemampuan syarikat untuk membayar pinjaman jangka pendek dengan menggunakan aset semasa. Formula untuk mengira nisbah ini adalah:

Liabiliti Semasa / Aset Semasa

Kecairan yang tinggi menunjukkan kemampuan syarikat untuk mendapatkan tunai dengan mudah.

C. Analisis Nisbah Kecekapan

(i) Pusing Ganti Stok

Pusing Ganti Stok menggambarkan kekerapan pusingan stok dalam setahun dan mengukur keupayaan firma menjual barangan dalam tempoh tertentu. Formula untuk mengira pusing ganti stok adalah:

Stok Purata X Kos Jualan Barangan

​Kadar yang tinggi menunjukkan pengurusan stok yang lebih cekap.

(ii) Pusing Ganti Aset

Pusing Ganti Aset mengukur kecekapan perniagaan dalam menggunakan aset untuk menjana jualan. Formula untuk mengira nisbah ini adalah:

Jualan Aset / Jualan Bersih ​

Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan kecekapan pengurusan aset yang lebih baik.


Penutup: Menganalisis nisbah asas adalah langkah penting dalam menilai kesihatan kewangan syarikat. Dengan memahami nisbah seperti peratusan margin untung, kecairan, dan kecekapan, pihak pengurusan, pelabur, dan pihak berkepentingan dapat membuat keputusan yang lebih informasi berkaitan dengan prestasi syarikat. Analisis nisbah ini membantu memastikan bahawa sumber daya syarikat digunakan secara berkesan, dan memberi panduan untuk meningkatkan prestasi kewangan pada masa akan datang.Related posts