Perbezaan Kajian Tindakan dan Kajian Konvensional

kajian

Perbezaan Kajian Tindakan dan Kajian Konvensional : Kajian adalah sebahagian penting dalam bidang penyelidikan, terutama dalam bidang pendidikan. Namun, terdapat perbezaan signifikan antara dua pendekatan utama dalam penyelidikan ini: Kajian Tindakan dan Kajian Konvensional. Kedua-dua pendekatan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membezakan mereka. Artikel ini akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai perbezaan antara Kajian Tindakan dan Kajian Konvensional dalam konteks penyelidikan pendidikan di Malaysia.

Ciri Bagi Kajian Tindakan Dengan Kajian Konvensional

Ciri Kajian Tindakan

Kajian Tindakan biasanya dilakukan oleh individu yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, seperti guru, pemimpin pendidikan, atau pensyarah universiti. Mereka merupakan penyelidik pemimpin yang mempunyai pengalaman praktikal yang luas dalam bidang pendidikan.


Ciri Kajian Konvensional

Kajian Konvensional pula biasanya dilakukan oleh penyelidik terlatih atau pelajar universiti yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan yang sedang diselidiki. Mereka lebih cenderung untuk menjalankan penyelidikan dalam persekitaran makmal atau bilik darjah berbanding di lapangan.

Premis

Kajian Tindakan berpaksikan pada institusi pendidikan seperti sekolah atau universiti, di mana penyelidik dapat melaksanakan kajian secara langsung dalam konteks sebenar pengajaran dan pembelajaran.


Manakala, Kajian Konvensional cenderung berpaksikan pada institusi pendidikan yang lebih luas, dengan fokus ke atas analisis dan generalisasi data yang diperoleh.

Matlamat

Matlamat Kajian Tindakan adalah untuk menghasilkan ilmu yang relevan dengan situasi semasa dan setempat dalam konteks pendidikan. Ia bertujuan untuk memperbaiki amalan pengajaran dan pembelajaran dalam tempoh masa yang singkat.


Kajian Konvensional, sebaliknya, bertujuan untuk menghasilkan ilmu yang dapat digeneralisasikan secara lebih meluas, walaupun mungkin tidak terlalu relevan dengan konteks tempatan.

Kajian Literatur

Kajian Tindakan cenderung mempunyai kajian literatur yang lebih ringkas dan fokus kepada sumber-sumber kedua yang berkaitan dengan isu-isu spesifik dalam konteks tempatan.

Sementara itu, Kajian Konvensional sering melibatkan kajian literatur yang lebih meluas dan fokus ke atas sumber-sumber pertama dalam bidang tertentu.

Persampelan

Persampelan dalam Kajian Tindakan adalah bertujuan dan sering kali dilakukan secara rawak, di mana individu atau kumpulan yang terlibat dipilih secara rawak untuk mengelakkan prasangka.

Manakala, dalam Kajian Konvensional, persampelan sering kali dilakukan secara sistematik untuk memastikan representasi yang lebih baik dari populasi yang dikaji.

Analisis Data

Analisis data dalam Kajian Tindakan cenderung bersifat deskriptif, dengan penekanan pada pemahaman terperinci mengenai situasi semasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Sementara dalam Kajian Konvensional, analisis data tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga melibatkan proses inferensi statistik yang lebih kompleks.

Kegunaan Maklumat

Kegunaan maklumat dalam Kajian Tindakan lebih menekankan kepada perubahan amalan dalam skala individu, bilik darjah, atau organisasi pendidikan secara langsung.

Manakala, dalam Kajian Konvensional, maklumat yang dihasilkan cenderung lebih berguna bagi ahli profesional dan pengamal dalam bidang tertentu untuk tujuan penyelidikan lebih lanjut atau pembangunan dasar.

Penutup


Dalam kesimpulannya, walaupun kedua-dua pendekatan kajian ini penting dalam bidang penyelidikan pendidikan, terdapat perbezaan yang ketara dalam ciri-ciri dan pendekatan yang digunakan. Kajian Tindakan menekankan pada perubahan amalan dalam konteks tempatan dan terlibat secara langsung oleh individu dalam bidang pendidikan, manakala Kajian Konvensional lebih cenderung untuk menghasilkan ilmu yang lebih meluas dan generalisasi. Walau bagaimanapun, kedua-dua pendekatan ini memainkan peranan yang penting dalam pemahaman dan pembangunan pendidikan di Malaysia dan di seluruh dunia.Related posts