Perbezaan Mendasar Antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam Konteks Sistem Perundangan Malaysia

Beza

Perbezaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara: Sistem perundangan Malaysia memegang peranan penting dalam menjalankan urusan negara. Di dalamnya, dua institusi utama yang memainkan peranan strategik adalah Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Artikel ini akan menguraikan secara terperinci perbezaan esensial di antara kedua-dua dewan ini dalam konteks sistem perundangan Malaysia, dari cara penubuhan hingga kepada peranannya dalam proses pembentukan undang-undang.

A. Dewan Rakyat

Dewan Rakyat, sebagai dewan rendah Parlimen Malaysia, merupakan entiti penting dalam sistem perundangan negara ini. Ahli Dewan Rakyat (ADUN) adalah wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat Malaysia melalui pilihan raya umum. Proses pemilihan ini membawa bersamanya satu mandat jelas, iaitu untuk mewakili kepentingan rakyat dan membawa suara mereka ke dalam proses pembuatan undang-undang. Setiap kawasan Parlimen diwakili oleh seorang ADUN, dan secara keseluruhan terdapat 222 ADUN dalam Dewan Rakyat.


Salah satu peranan utama Dewan Rakyat adalah dalam proses penggubalan dan pengujian undang-undang. Mereka bertanggungjawab untuk membentangkan rancangan undang-undang, membincangkan, mengubah dan mengambil keputusan ke atasnya. Proses ini melibatkan perbahasan, kajian mendalam, dan pertimbangan matang terhadap implikasi undang-undang ke atas masyarakat.

Selain itu, Dewan Rakyat juga memiliki kuasa terkait dengan bajet negara. Mereka memainkan peranan penting dalam proses penentuan perbelanjaan negara dan pengagihan sumber ke pelbagai sektor. Dengan memastikan bajet disusun secara teliti dan berkesan, Dewan Rakyat turut berperanan dalam menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan negara.


B. Dewan Negara

Dewan Negara, sebagai dewan tinggi Parlimen Malaysia, memiliki ciri unik dalam struktur sistem perundangan negara ini. Ahli Dewan Negara (ADN) tidak dipilih melalui pilihan raya umum seperti ADUN. Sebaliknya, mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. ADN mewakili negeri-negeri dan wilayah persekutuan, dan keseluruhan anggota Dewan Negara berjumlah 70 orang. Setiap negeri dan wilayah mempunyai perwakilan tertentu.

Perbezaan antara cara pemilihan atau pelantikan ADN dengan ADUN mencerminkan kedudukan dan peranan Dewan Negara dalam sistem perundangan. Mereka berfungsi sebagai badan penasihat dan pemantau terhadap undang-undang yang dicadangkan oleh Dewan Rakyat. Keanggotaan mereka yang mewakili pelbagai wilayah memberi suara kepada suatu perspektif yang lebih luas dalam proses pembentukan undang-undang.


Selain daripada itu, Dewan Negara juga memiliki fungsi penilai terhadap undang-undang, di mana mereka dapat memberi pandangan atau saranan terhadap perubahan yang dicadangkan oleh Dewan Rakyat. Ini adalah salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahawa undang-undang yang dihasilkan adalah selaras dan memenuhi keperluan serta kehendak pelbagai pihak.

C. Hubungan di Antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara:

Walaupun kedua-dua dewan ini mempunyai perbezaan dalam cara pemilihan ahli, mereka tidak berdiri secara terpisah. Dewan Rakyat dan Dewan Negara terlibat dalam proses pembentukan undang-undang sebagai satu sistem bersepadu.

Proses permulaan bermula di Dewan Rakyat di mana rancangan undang-undang dipersembahkan. Ahli Dewan Rakyat membincangkan, memeriksa, dan membuat pindaan ke atas undang-undang tersebut. Setelah dibentangkan dan diluluskan di Dewan Rakyat, rancangan undang-undang tersebut akan dihantar ke Dewan Negara untuk penilaian lebih lanjut.

Di Dewan Negara, undang-undang tersebut akan dikaji dengan teliti. Ahli Dewan Negara memberi pandangan dan saranan, dan jika diperlukan, mereka dapat mengusulkan perubahan atau amendemen kepada undang-undang. Walau bagaimanapun, mereka tidak mempunyai kuasa veto. Jika terdapat perselisihan pendapat antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara, isu tersebut akan dibincangkan dan diselesaikan melalui proses perundingan.

D. Cabaran dan Manfaat Kewujudan Kedua-dua Dewan:

Kewujudan Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam sistem perundangan Malaysia membawa bersamanya cabaran dan manfaat tersendiri. Satu cabaran utama adalah memastikan bahawa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk rakyat dan negara. Ini melibatkan proses perbincangan yang teliti dan penilaian yang cermat terhadap implikasi undang-undang.

Di samping itu, kehadiran kedua-dua dewan ini juga memberikan manfaat penting. Mereka menyediakan platform untuk menyuarakan pelbagai pandangan dan kepentingan, dan ini memastikan bahawa keputusan yang dibuat adalah hasil dari konsensus dan pertimbangan yang komprehensif. Selain itu, Dewan Negara berperanan sebagai badan penasihat yang membawa suara dari pelbagai wilayah, memastikan bahawa undang-undang yang dihasilkan memperakui kepelbagaian dan keperluan setiap negeri.

Penutup:


Pemahaman mendalam mengenai perbezaan dan peranannya dalam sistem perundangan Malaysia adalah penting bagi setiap warganegara yang ingin memahami bagaimana undang-undang dan dasar-dasar negara dihasilkan. Dewan Rakyat, sebagai dewan terpilih, membawa suara rakyat ke dalam proses ini, sementara Dewan Negara, sebagai badan penasihat, membawa suara dari pelbagai wilayah. Kedua-dua dewan ini, dalam keseluruhannya, memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan, kesaksamaan, dan kesejahteraan negara Malaysia.

Related posts