Reka Bentuk Penyelidikan (Kajian Kuatitatif, Kualitatif dan Gabungan)

kajian

Reka bentuk penyelidikan adalah panduan yang terperinci bagi penyelidik dalam menjalankan kajian. Ia memperlihatkan langkah-langkah yang perlu diambil mulai dari proses pengumpulan data hingga kepada membuat inferens terhadap hasil kajian. Terdapat beberapa jenis reka bentuk penyelidikan yang biasa digunakan, iaitu kajian kuatitatif, kajian kualitatif, dan kajian gabungan. Setiap jenis kajian ini mempunyai ciri-ciri dan kaedah yang berbeza, sesuai dengan objektif penyelidikan yang diperlukan.

Kajian Kuatitatif

Kajian kuatitatif merupakan satu bentuk penyelidikan yang menggunakan data berbentuk kuantitatif. Maklumat yang diperoleh dalam kajian ini boleh diukur dan dianalisis secara kuantitatif. Kajian kuatitatif sering melibatkan penggunaan soal selidik, ujian, atau analisis statistik. Saiz sampel dalam kajian ini biasanya besar untuk membolehkan generalisasi yang lebih luas. Jenis-jenis kajian kuatitatif termasuklah:


a. Kajian Deskriptif (Tinjauan)

Kajian deskriptif adalah kajian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesuatu fenomena tanpa mencari sebab atau hubungan sebab-akibat. Contohnya, satu tinjauan mengenai kebolehan penggunaan teknologi dalam pendidikan.

b. Kajian Korelasi

Kajian korelasi mengkaji hubungan di antara dua atau lebih pembolehubah tanpa memandang faktor sebab-akibat. Contohnya, kajian mengenai hubungan antara penggunaan media sosial dengan tahap kesihatan mental remaja.


c. Causal Comparative (Sebab-akibat)

Kajian sebab-akibat adalah kajian yang cuba menentukan hubungan sebab-akibat di antara dua atau lebih pembolehubah. Contohnya, kajian mengenai kesan penggunaan telefon bimbit terhadap prestasi akademik pelajar.

d. Kajian Eksperimental

Kajian eksperimental melibatkan penggunaan kumpulan kawalan dan rawatan untuk mengukur kesan sesuatu perubahan. Ia biasanya melibatkan manipulasi terhadap pembolehubah bebas untuk melihat kesannya terhadap pembolehubah bergantung. Contohnya, kajian mengenai kesan satu program pembelajaran baru terhadap pencapaian pelajar.


Kajian Kualitatif

Kajian kualitatif pula menggunakan data berbentuk kualitatif, yang diperoleh melalui pemerhatian, temu bual, atau analisis dokumen. Kajian ini memberi fokus kepada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Saiz sampel dalam kajian ini biasanya kecil dan proses analisis data bersifat induktif. Jenis-jenis kajian kualitatif termasuklah:

a. Etnografi

Kajian etnografi melibatkan pemerhatian mendalam terhadap kelompok atau komuniti untuk memahami budaya, kepercayaan, dan amalan mereka. Contohnya, kajian mengenai budaya masyarakat pribumi di pedalaman hutan.

b. Naratif

Kajian naratif adalah kajian yang mengumpulkan cerita atau pengalaman individu untuk memahami satu fenomena atau tema tertentu. Contohnya, kajian mengenai pengalaman hidup golongan warga emas dalam menguruskan kesihatan mereka.

c. Kajian Kes

Kajian kes melibatkan penyelidikan mendalam terhadap satu kes atau situasi unik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Contohnya, kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pemulihan dadah di sebuah pusat pemulihan.

d. Sejarah

Kajian sejarah mengkaji peristiwa atau perkembangan sesuatu fenomena dari aspek masa lampau untuk memahami kesannya pada masa kini. Contohnya, kajian mengenai perkembangan pendidikan awal di Malaysia dari zaman kolonial hingga kemerdekaan.

Kajian Gabungan (Mixed-Method)

Kajian gabungan merupakan gabungan antara kaedah kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh dalam kajian ini merangkumi maklumat kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang holistik terhadap fenomena yang dikaji. Contohnya, kajian tindakan dalam bidang pendidikan yang menggabungkan data kuantitatif prestasi akademik dengan data kualitatif mengenai kepuasan pelajar terhadap kaedah pengajaran.

Penutup


Reka bentuk penyelidikan adalah asas kepada penyelidikan yang sistematik dan berkualiti. Memilih jenis kajian yang sesuai dengan objektif penyelidikan adalah penting untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan tepat untuk membuat kesimpulan yang berkesan. Setiap jenis kajian mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri, oleh itu, pemilihan jenis kajian yang sesuai dengan konteks penyelidikan adalah kunci kejayaan bagi setiap penyelidikan yang dijalankan.Related posts